Posts tagged “Bridesmaids

Inty & Ben Wedding Day

IMG_8407
IMG_8671
IMG_7821
IMG_8068
IMG_8712
IMG_8725
IMG_8759
IMG_8775
IMG_8857
IMG_8886
IMG_9020IMG_9030
IMG_9047
IMG_9218-2IMG_9238-2IMG_9385-2IMG_9417-2

Advertisements

Toby & Kavan Wedding day

IMG_9482
IMG_9464-2
IMG_9496-2
IMG_9510-2
IMG_9544-2
IMG_9785-2
IMG_9817-2
IMG_9821-2
IMG_9834-2
IMG_9885-2IMG_9894-2IMG_9909-2
IMG_9985
IMG_0014-2
IMG_0055-2
IMG_0129-2
IMG_0177-2
IMG_0178-2
IMG_0181-2
IMG_0262-2IMG_0281-2
IMG_0324
IMG_0378
IMG_0382
IMG_0450
IMG_0472
IMG_0507-2
IMG_0583
IMG_0656-2


Phyllis & William Wedding Day

IMG_7559-2
IMG_7585
IMG_7589
IMG_7619
IMG_7643-2
IMG_7667-2IMG_7765-2
IMG_7777-2
IMG_8100-2
IMG_8177-2
IMG_8241
IMG_8267-2
IMG_8285-2
IMG_8394
IMG_8403
IMG_8455-2
IMG_8467-2
IMG_8598-2
IMG_8733
IMG_8750-2
IMG_8762
IMG_8780-2
IMG_8794
IMG_8801
IMG_8830-2IMG_8997
IMG_9004
IMG_9039
IMG_9062
IMG_9096


Elsie & Eton Wedding Day

IMG_8187-2
IMG_8230-2
IMG_8245-2
IMG_8427-2
IMG_8443-2
IMG_8480-2
IMG_8523-2
IMG_8685-2
IMG_8773-2
IMG_8807-2
IMG_8867-2
IMG_8881-2IMG_8950-2
IMG_8964-2
IMG_8974-2IMG_9000
IMG_9040
IMG_9088-2
IMG_9096-2
IMG_9199-2
IMG_9284-2
IMG_9332-2
IMG_9425-3
IMG_9656-2
IMG_9852-2IMG_9999


Winki & Ivan Wedding

這天的天氣不是很好,陰天間中有雨,他們選擇在八月居的outdoor位置註冊儀式,幸好在註冊時只有小小的毛毛雨,不過反而拍出一些特別效果既相片. 今次呢對新人Winki & Ivan及他們的兄弟姊妹都十分好玩,尤其在早上玩新郎兄弟遊戲節目中,大家都全情投入,整日大家都合作得很開心,亦都感謝他們facebook在裏對我們既讚賞,能夠成為他們的婚禮攝影師真的很開心.